Elu pärast insulti

Küsitluse infoleht

Isheemilist insulti põdenud patsientide ja elu pärast insulti käsitleva veebikeskkonna kasutajate insuldialane teadlikkus

Võrdlusgrupi uuritava informeerimise leht 

 

Uurimistöö teema: Isheemilist insulti põdenud patsientide ja elu pärast insulti käsitleva veebikeskkonna kasutajate insuldialane teadlikkus.
Uurimistöö viiakse läbi Ida-Virumaal ja veebipõhiselt 
 
Informatsioon Elu Pärast Insulti keskkonna kasutajale  
 
Lugupeetud elupärastinsulti.ee keskkonna kasutaja!

Uuringu sisu, eesmärk ja võimalik kasu:
Insult on raske neuroloogiline haigus, millest taastumine on pikk protsess. Insuldi riskitegurite, sümptomite ja tagajärgede alase teadlikkuse hindamine võib aidata Teil täiendada oma teadmisi ja ohjata oma insuldi riskitegureid. 
 
Eesti Haigekassa rahastab projekti, mille eesmärk on muuta paremaks insuldiga patsiendi raviteekonda. Projekti hõlmatakse nelja Eesti haiglasse (Tartu Ülikooli Kliinikum, PõhjaEesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla) isheemilise insuldiga ravil olevaid haigeid.  
 
Käesolevas uuringus, mis toimub Haigekassa insuldiprojekti raames, kirjeldatakse ja võrreldakse insuldipatsientide ja tavainimeste teadlikkust insuldist insuldiküsimustiku abil. Uuringusse on Ida-Viru Keskhaiglas plaanis hõlmata 30 insuldiga patsienti. Võrdlusgrupiks on 30 tavainimest, kelle insulditeadlikkust hinnatakse veebipõhiselt. 
 
Uuringus kogutakse küsimstiku abil Teie demograafilisi (nagu vanus, sugu) ja sotsiaalmajanduslikke andmeid (nagu tööhõive ja haridus). Samuti küsitakse Teilt insuldialaseid küsimusi insuldi riskitegurite, sümptomite ja tagajärgede kohta. Uuringus osalemise võimalik kasu seisneb Teile võimaluses hinnata oma insuldialaseid teadmisi. Teie osalemine uuringus on vabatahtlik ja Te võite sellest loobuda igal ajal. Uuringus osalemist Teile rahaliselt ega muul moel ei hüvitata. 

Uurimisprotseduurid:
Küsimustiku veebipõhise täitmise eel lugege läbi uuritava infoleht. Kui olete nõus uuringus osalema, suunatakse Teid edasi täitma insuldiküsimustikku. Insuldiküsimustiku täitmine võib võtta 5 minutit aega. Kui olete vastanud kõigile küsimustele, saate märguande, et Teie vastused on registreeritud. 

Konfidentsiaalsus:
Küsimustiku täitmine on anonüümne ja vabatahtlik. Kogu uuringu käigus Teie kohta kogutud informatsioon on salastatud. Uuringus saadud andmete töötlemisel peetakse kinni Eestis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest. Salastatus säilitatakse nii uuringu kestel kui ka pärast uuringut. Teie andmeid töödeldakse ja uurimistulemusi avaldatakse paljudelt uuritavatelt saadud ja statistiliselt töödeldud koondtulemustena selliselt, et Teie isikut ei ole võimalik andmete taga tuvastada. Uuringu käigus saadud andmeid töödeldakse isikustamata kujul uuringu lõpuni. Andmete vastutav töötleja on Ida-Viru Keskhaigla. Uuringus kogutud andmeid, sh Teie IP-aadressi, säilitatakse IVKH serveris kuni 30.06.2022. 

Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee

Kui Teil tekib küsimusi uuringus osaleja õiguste kohta, siis pöörduge palun Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee poole telefonil +372 737 6215.

Kui Teil tekib küsimusi uuringus osaleja andmekaitse kohta, siis pöörduge palun Andmekaitse Inspektsiooni poole telefonil +372 5620 2341. 

Uuringu käigus tekkivate küsimuste korral saab täiendavat informatsiooni vastutavalt uurijalt. Vastutava uurija kontaktandmed: Dr Katrin Põld +372 522 2736, katrin.pold@ivkh.ee

 

Vasta küsitlusele

Küsi nõu